Latvijas Psihoterapeitu Biedrība

Reģistrācijas Nr. 40008035617, Slokas iela11.dz.2, Rīga, LV 1046

Informācija medijiem

4.12.2014.

Par psihoterapeita Viestura Rudzīša izslēgšanu no Latvijas Psihoterapeitu biedrības

Latvijas Psihoterapeitu biedrība 2014.gada 3.decembrī no plkst.20.15 – 21.30 ārkārtas valdes sēdē izskatīja jautājumu par LPB biedra, psihoterapeita Viestura Rudzīša publiskajiem izteikumiem blogā ar nosaukumu „Vai ir izgudrots kas labāks par vardarbību?“ (http://www.viestursrudzitis.lv/vai-ir-izgudrots-kas-labaks-par-vardarbibu/).

 

Lēmums:

Latvijas Psihoterapeitu biedrības valde, ņemot vērā Ētikas komisijas lēmumu, nolēma izslēgt Viesturu Rudzīti no Latvijas Psihoterapeitu biedrības un anulēt LPB psihoterapeita sertifikātu, saskaņā ar LPB statūtiem.

Ārkārtas sēdē LPB valde iepazinās ar Latvijas Psihoterapeitu biedrības Ētikas komisijas 2014.gada 3.decembra atzinumu un izvērtēja Viestura Rudzīša publiski paustos izteikumus. Ņemot vērā to, ka Viesturs Rudzītis atkārtoti ir rupji pārkāpis Latvijas Psihoterapeitu biedrības Ētikas kodeksa normas un nav respektējis iepriekšējos Ētikas komisijas un valdes lēmumus un ieteikumus, kā arī nepilda statūtos uzliktos pienākumus Latvijas Psihoterapeitu biedrības valde nolēma:

1)        atzīt, ka Viesturs Rudzītis ir izdarījis Latvijas Psihoterapeitu biedrības Ētikas kodeksa pārkāpumus;

2)        izslēgt Viesturu Rudzīti no Latvijas Psihoterapeitu biedrības;

3)        anulēt Viesturam Rudzītim izsniegto psihoterapeita sertifikātu.

LPB grib uzsvērt, ka Viestura Rudzīša publiskie izteikumi nav savienojami ar psihoterapeita profesionālo ētiku. Kā arī atzīmēt, ka Viestura Rudzīša literārā daiļrade un publiskie izteikumi rada izkropļotu un nepatiesu priekšstatu par psihoterapiju.

Plašāku pamatojumu par  pieņemtajiem lēmumiem LPB sniegs šīsdienas laikā.

Baiba Purvlīce

Latvijas Psihoterapeitu biedrības prezidente

Uzziņai:

Latvijas Psihoterapeitu biedrība (turpmāk tekstā LPB) ļoti nožēlo, ka tās ilggadējais biedrs - ārsts un psihoterapeits Viesturs Rudzītis savā publikācijā «Vai ir izgudrots kas labāks par vardarbību?» pauž uzskatus, kas vardarbību pret sievieti cenšas parādīt pozitīvā gaismā, un attaisno vardarbību, pamatojot ar paša izveidotu uzskatu sistēmu.

Kā liecina LPB izplatītais paziņojums, no Viestura Rudzīša paustajiem uzskatiem LPB ir norobežojusies un lieta ir atdota izvērtēšanai LPB Ētikas komisijai, jo LPB uzskata, ka šāda pozīcija nav savienojama ne ar ārsta, ne psihoterapeita statusu..

Šodien LPB valde ārkārtas sēdē lems par psihoterapeita sertifikāta apturēšanu. Fiziska vardarbība pret jebkuru - pret vīrieti, sievieti, bērnu, neatkarīgi no motivācijas, ir sabiedrībā pieņemto likumu un normu pārkāpums. Pat vardarbība pret dzīvniekiem mūsdienu sabiedrībā nav iedomājama kā akceptējama..

Latvijas Psihoterapeitu biedrība vēlas uzsvērt vairākus aspektus, kas attiecas uz vardarbību vispār un specifiski uz vardarbību pret sievieti:

1. Latvijas likumdošanā vardarbība pret sievieti ir viennozīmīgi atzīta par noziegumu. Tas, ka noziegumam ir tie vai citi motīvi, to nepadara pieņemamāku;

2. Tolerance pret vardarbību var tikt uzlūkota kā līdzzinātāja pozīcija;

3. Terapeits, kurš pauž pret vardarbību tolerantus uzskatus un simpatizē varmākas motīviem, lai kādi tie arī būtu, var nodarīt būtisku kaitējumu psihoterapijas klienta psihei, it īpaši, ja šis klients/kliente cieš vai ir cietis no vardarbības. Tas var pastiprināt upura vainas izjūtu un kaunu par notikušo, kā arī atturēt viņu no vēršanās pēc palīdzības pie policijas, ārsta, psihoterapeita;

4. LPB aicina vērsties Ētikas komisijā tos klientus, kuri ir saskārušies ar tādu psihoterapeitu pozīciju, kas atbalsta vardarbību vai pauž diskriminējošus uzskatus pret kādu no sabiedrības grupām, neatkarīgi pēc kādas pazīmes būtu šāds dalījums;

5. LPB vēlas sniegt informāciju, ka ikviens, īpaši bērni un sievietes, kas cieš no fiziskas, emocionālas vai seksuālas vardarbības, var saņemt informāciju par savas tiesiskās aizsardzības iespējām un krīzes palīdzību. Plašāka informācija www.pretvardarbibu.lv;

6. Nav apstākļu, kas ļautu pieņemt vai attaisnot psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību. Vardarbība pret sievieti atstāj tālejošas sekas gan cietušās sievietes, gan bērna turpmākajā dzīvē, kurš ir bijis vardarbības aculiecinieks. Piedzīvota vardarbība ietekmē visas dzīves jomas un rada nopietnas veselības problēmas.