Uz­zi­not, ka ak­tie­ris Gun­dars Ābo­liņš ša­jā se­zo­nā vairs ne­spē­lēs Jaun­ajā Rī­gas te­āt­rī, jo kļu­vis par Min­he­nes Ka­mer­te­āt­ra šta­ta ak­tie­ri, vi­ņa ta­lan­ta pie­lū­dzē­ji un pie­lū­dzē­jas jau ne­ka­vē­jās liet gau­žas asa­ras. Vis­maz vir­tu­āli - vēsta žurnāls Vakara Ziņas.

Jaun­ā Rī­gas te­āt­ra re­ži­sors Al­vis Her­ma­nis sa­cī­jis, ka šī esot ak­tie­ra pa­ša iz­vē­le un iz­ai­ci­nā­jums. Tur­klāt Gun­dars Ābo­liņš jau ie­priekš pie­da­lī­jies Her­ma­ņa re­ži­sē­ta­jās iz­rā­dēs vā­cu va­lo­dā. At­gā­di­nā­sim, ka viņš fil­mē­jies arī Lat­vi­jā dzi­mu­šā re­ži­so­ra Alek­san­dra Hā­na (kurš sa­vu­laik emig­rē­ja uz Rie­tum­vā­ci­ju) fil­mās «Jā­ņu nakts» un «Mon­sieur­Tau­rins».

Ser­ti­fi­cē­ta nu­me­ro­lo­ģe Ine­ta Vent­nie­ce-Krī­ge­re no­rā­da, ka Gun­da­ru Ābo­li­ņu ne vel­ti pie­sais­ta Vā­ci­ja. Šī valsts vi­ņam ener­ģē­tis­ki ir tu­va, tur­klāt ak­tie­ris ir glo­bāls cil­vēks, pro­ti, tāds, kurš ne­pie­ķe­ras kon­krē­tai vie­tai. Viņš brī­vi spēj vei­dot dzī­vi arī ār­pus Lat­vi­jas un sākt vi­su no nul­les jeb­ku­rā ve­cu­mā. «Viņš ir fikss, lo­ģisks, ne­mie­ra gars, lie­la per­so­nī­ba, vi­ņam va­ja­dzī­gas iz­mai­ņas dzī­vē, ne­vis at­ra­ša­nās, mī­ņā­ša­nās uz vie­tas. Šo­brīd ak­tie­ris ir ne­mie­rā ar se­vi. Paš­rei­zē­jā pe­ri­odā vi­ņam it kā ne­ļauj jus­ties lai­mī­gam, lai kā­di bū­tu ap­stāk­ļi. Tāds pe­ri­ods nav sā­cies tik­ko, bet ilgst kopš vi­ņa 48 ga­du ve­cu­ma. Vis­lai­mī­gāk ak­tie­ris ju­tās ve­cu­mā no 24 līdz 36 ga­diem,» rak­stu­ro nu­me­ro­lo­ģe.

Kaut arī Lat­vi­jas ener­ģi­ja Gun­da­ram Ābo­li­ņam ir lab­vē­lī­ga, paš­rei­zē­jā dzī­ves pos­mā ci­tā val­stī viņš va­rē­tu jus­ties lai­mī­gāks, at­brī­vo­tāks ne­kā Rī­gā. «Tā ir iek­šē­ja ne­pie­cie­ša­mī­ba. No­tiek dvē­se­les cī­ņa pa­šam ar se­vi,» sa­ka Ine­ta Vent­nie­ce-Krī­ge­re. Per­so­nī­gā ga­da skait­lis no­rā­da, ka ak­tie­rim šo­gad dzī­ve pie­dā­vās ne­gai­dī­tas pār­mai­ņas, ci­tu pa­sau­li, at­pa­zīs­ta­mī­bu un sla­vu.

Lat­vi­jā vi­ņu va­rē­tu pār­ņemt me­lan­ho­li­ja un dep­re­sī­vas iz­jū­tas, bet ār­pus mū­su valsts ro­be­žām Gun­dars Ābo­liņš var sa­kār­tot sa­vu iek­šē­jo pa­sau­li un veik­smī­gi dar­bo­ties pro­fe­si­onā­la­jā sfē­rā. Nu­me­ro­lo­ģe uz­sver: «Viņš pats sa­vu aiz­brauk­ša­nu ne­uz­tver kā tra­ģē­di­ju. Ja šā­dā dzī­ves pe­ri­odā, kāds ir ak­tie­rim, tiek pie­dā­vāts darbs vai ie­spē­jas ār­ze­mēs, nav ko do­māt, ir jā­piek­rīt. Vā­ci­jā viņš ju­tī­sies la­bāk ne­kā Rī­gā. Vā­ci­ja vi­ņu mo­bi­li­zēs, vi­ņam va­jag to vā­cu pe­dan­tis­mu. Vā­ci­ja līdz­sva­ros, dos mie­ru dvē­se­lei, viņš sa­kār­tos sa­vu bū­tī­bu. Lai ne­ie­sū­no­tu dvē­se­le, ak­tie­rim paš­reiz ir kaut kas jā­da­ra. Viņš ir iz­vē­lē­jies.»

AS­TRO­LO­ĢIS­KAIS CV

Sau­le – Me­žā­zī

Mē­ness – Vēr­sī

Mer­kurs – Me­žā­zī

Īss rak­stu­ro­jums: as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē do­mi­nē Ze­mes un Uguns sti­hi­jas. Ener­ģisks cil­vēks, kas do­mā re­āli un zi­na, ko da­ra. Dzī­vē ne­pie­cie­ša­ma sta­bi­li­tā­te, ci­tā­di var ras­ties emo­ci­onā­lais dis­kom­forts. Ra­do­ša­jos pa­nā­ku­mos sva­rīgs ne ti­kai ta­lants, bet arī dar­ba ie­gul­dī­jums – māk­sli­nieks spēj strā­dāt ilg­sto­ši un ar at­de­vi. As­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē ir diez­gan lie­la Strēl­nie­ka zī­mes ie­tek­me, kas sais­tās ar ār­zem­ju tē­mu dzī­vē.